3/4

<3 your nails <3

<3 your nails <3

<3 your nails <3

From the article : Four ways to use white nail polish: easy nail art ideas!