1/4

Reverse French manicure

Reverse French manicure

Reverse French manicure

From the article : Four ways to use white nail polish: easy nail art ideas!